Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Ruben Montini, LAME, installation views at Prometeo Gallery, Milan, 2021. © Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio
Previous Next