Santiago Sierra, L'Abbeveratoio, 2015-2016. Italia-India
Previous Next