Santiago Sierra, The Trough, 2015-2016. Italy-India
Previous Next